Ochrona Danych Osobowych

 

Szanowni Państwo,

Od dnia 25.05.2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […] w skrócie nazwane RODO.

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE i zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Dzierżoniowie jest również zobligowany do wprowadzenia i przestrzegania nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, ponieważ jest on Administratorem danych osobowych Państwa oraz pacjentów, którzy przebywają w ramach opieki stacjonarnej całodobowej.

W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w biurze ZOL-u w godzinach 8.00 do 14.00.

 Z poważaniem,
siostra Dyrektor

 Klauzula informacyjna dla pacjentów/członków rodzin/prawnych opiekunów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)    

 

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, z siedzibą w 58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 3, tel: 748323412, mail: zol_dzierzoniow@wp.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Sióstr św. Elżbiety, z siedzibą w: 58-200 Dzierżoniów, ul. Słowiańska 3, możliwy jest pod adresem e-mail: zol_dzierzoniow@wp.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.)
  4. Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat (zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
  5. Posiada Pan/i /posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Pacjentowi/Członkom rodzin pacjentów/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na ww. przepisy prawa.

Administrator Danych – siostra Dyrektor

 

Klazula informacja w związku z przetwarzaniem danych

TRANSLATE
Skip to content