Statut

STATUT ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY W DZIERŻONIOWIE     

Postanowienia ogólne

§1

 1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, zwany dalej Zakładem, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Wrocławska jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej i działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 30.08.199lr. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zmianami,
 • niniejszego Statutu.
 1. Siedziba Zakładu mieści się w Dzierżoniowie przy ul. Słowiańskiej 3.

§2

Obszar działania Zakładu jest nieograniczony.

 

Cele i zadania Zakładu

§3

Zakład przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn przewlekle chorych przebywających stale lub czasowo w placówce, którzy ze względu na stan zdrowia potrzebują całodobowej pielęgnacji i opieki, korzystania z innych świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.

§4

Zakład udziela swym pacjentom całodobowego utrzymania i świadczeń zdrowotnych polegających w szczególności na:

 • pielęgnacji chorych,
 • pielęgnacji i opiece nad niepełnosprawnymi,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • badaniach i poradach lekarskich,
 • działaniach profilaktycznych,
 • leczeniu przy uwzględnieniu § 6.

§5

Osoby wymagające świadczeń opiekuńczo – leczniczych bez względu na m1eJsce zamieszkania, kierowane są do Zakładu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

 1. Cele i zadania, o których mowa w § 3, wypełniane są w Zakładzie w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Chorzy w Zakładzie objęci są stałą opieką duszpasterską, przy zachowaniu prawa do wolności sumienia i wyznania.
 3. Wszyscy pracownicy mają obowiązek włączyć się w służbę choremu w duchu zasad i wartości chrześcijańskich.

§7

W zakresie wypełniania zadań wobec chorych potrzebujących hospitalizacji, zadań specjalistycznych – Zakład współdziała ze specjalistycznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

Organizacja wewnętrzna

§8

 1. Zakładem kieruje Dyrektor ustanawiany przez podmiot prowadzący. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt działalności Zakładu, jemu podlegają wszyscy pracownicy placówki.
 1. Dyrektor jest mianowany na okres 3 lat. Kadencja ta może być każdorazowo przedłużana na następne 3 lata.
 2. Dyrektorem może być siostra zakonna lub osoba świecka spełniająca odpowiednie wymagania i wyznaczona przez Zgromadzenie.
 1. W skład Zakładu wchodzą:
 1. w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej:
  – oddział opiekuńczo-leczniczy,
 2. w zakresie ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej:
  – pracownia diagnostyczna RTG.
 1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Zakładu i zakres działania komórek organizacyjnych określa szczegółowy regulamin organizacyjny, zatwierdzony przez Dyrektora Zakładu.

 

§9

 1. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest wyodrębnionym organizacyjnie zakładem utworzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety zgodnie z Konstytucją Zgromadzenia.
 2. Dyrektor Zakładu na podstawie pełnomocnictwa Zgromadzenia jest odpowiedzialny za funkcjonowanie Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

 

Zasady gospodarki finansowej

§10

 

 1. Zakład jest samofinansującym się niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej.
 2. Świadczenia medyczne udzielane są odpłatnie i nieodpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Ceny za świadczenia odpłatne są cenami umownymi.
 4. Zakład może pozyskiwać środki finansowe:
 1. na mocy porozumienia w formie dotacji z budżetu państwa lub samorządów terytorialnych,
 2. na podstawie umów cywilno – prawnych zawieranych z innymi podmiotami,
 3. z dotacji na wykonywanie określonych programów, zadań i świadczeń zdrowotnych.
 1. Zakład może pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z darowizn i spadków.
 2. Zakład prowadzi wyłącznie działalność statutową. Działalność Zakładu prowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa nie jest działalnością obliczaną na osiąganie zysków tak przez Zakład, jak i przez podmiot prowadzący; nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz innych przepisów dotyczących tej działalności.

 

Statut Zakładu

§11

 1. Statut nadaje Zakładowi oraz wprowadza w nim zmiany i uzupełnia Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Prowincja Wrocławska, jako podmiot, który utworzył i prowadzi Zakład.
 2. Aktualny Statut Zakładu podmiot prowadzący składa niezwłocznie organowi prowadzącemu rejestr opieki zdrowotnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

 

Wrocław, 01.03.2009

 

STATUS do pobrania » otwórz dokument

 

 

TRANSLATE
Skip to content